Prijímanie do ZSS

Prijímanie do zariadenia

Proces prijímania klientov do DSS sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.747/2004 Z.z. a VZN PSK č. 72/2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Základné pojmy

Sociálne služby – je to odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život, zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb občana …, vykonáva sa prostredníctvom sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb.

Nepriaznivá sociálna situácia – je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jeho schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy …..

Krízová sociálna situácia – je ohrozenie života alebo zdravia FO a rodiny, ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou

Sociálne šetrenie – posúdenie stavu odkázanosti žiadateľa na sociálne služby v súlade so zákonom o sociálnych službách

Účastníci právnych vzťahov

a) prijímateľ sociálnej služby (občan)
b) poskytovateľ sociálnej služby
– verejný poskytovateľ sociálnej služby (DSS)
– neverejný poskytovateľ sociálnej služby
c) obec
d) VUC
e) MPSVR SR
f) partnerstvo

Proces umiestnenia občana do ZSS

1. Obec alebo Vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre FO, ktorá je odkázaná na sociálnu službu a je oprávnený konať a rozhodovať vo veciach poskytovania sociálnych služieb ako prvostupňový orgán.

2. Do zariadenia sociálnych služieb možno prijať žiadateľa na základe:
a) právoplatného rozhodnutia o poskytovaní starostlivosti v ZSS a žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (s prílohami)
b) právoplatného rozhodnutia súdu
c) v naliehavých a odôvodnených prípadoch, ak nemožno starostlivosť zabezpečiť inak, možno prijať občana mimo poradovníka

3. Správnym orgánom v konaní o odkázanosti na sociálnu službu je Vyšší územný celok – Prešovský samosprávny kraj.

Okrem iných kompetencií je VUC správnym orgánom v konaniach o:
• odkázanosti na sociálnu službu
• zániku odkázanosti na sociálnu službu
• povinnosti platiť úhradu za službu
• zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadil
• vyhotoviť posudok o odkázanosti na sociálnu službu
• poskytovať základné sociálne poradenstvo

4. Ak počas sociálneho šetrenia vznikne prekážka, ktorá by bránila vydaniu rozhodnutia, zaradeniu do poradovníka a pod., VUC predĺži lehotu na vybavenie žiadosti alebo zastaví konanie.

5. Na základe kompletných predložených dokladov a za splnenia podmienok pre oprávnenosť poskytovania sociálnych služieb komisia VUC odporučí uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby so žiadateľom.

6. Poplatky – za poskytované služby PSS, resp. jeho zákonný zástupca (opatrovník) platí zariadeniu úhradu, ktorá je určená v súlade so zákonom NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a VZN PSK č. 72/2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.  Podkladom pre vydanie rozhodnutia o určení výšky úhrady za poskytovanú starostlivosť je výpočtový list.

Predpísané tlačivá:

1. Žiadosť FO o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
prílohy:
– Lekársky nález na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu
– Rozhodnutie o výške dôchodku
– Rozhodnutie súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony
– Uznesenie súdu o ustanovení opatrovníka

2. Záznam zo sociálnej posudkovej činnosti

3. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
prílohy:
– právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
– potvrdenie o výške príjmu žiadateľa
– rozhodnutie súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony
– doklady o majetkových pomeroch
– prípadne iné doklady potrebné pre uzatvorenie zmluvy

4. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby – poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby