Čo poskytujeme

Postavenie DSS v rámci zákona o sociálnych službách

V zmysle § 12 odsek 1 písm c. ods. 1 zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene živnostenského zákona sa v zariadení poskytuje odborná činnosť, obslužná činnosť a ďalšia činnosť resp. súbor týchto činností v DSS zameraný na:

a) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
b) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby.

Vychádzajúc z priestorových a kapacitných dôvodov zariadenia poskytujeme:

1. Druh sociálnej služby
– § 12 písm. c ods. 1. – sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ešte nedovŕšili dôchodkový vek

2. Forma sociálnej služby
a) ambulantná sociálna služba,
b) pobytová týždenná sociálna služba poskytovaná v pondelok až piatok (mimo dní pracovného voľna a štátnych sviatkov).

3. Rozsah sociálnej služby

a) neurčitý čas
b) určitý čas

4. Druh činností

DSS ako poskytovateľ sociálnej služby vykonáva tieto činnosti:

A) Odborná činnosť:

• Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 zákona č. 448/2008 Z.z.,

• Ošetrovateľská starostlivosť,

• Terapie.

Ošetrovateľská starostlivosť – prioritou v ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti je udržiavanie dobrého zdravotného stavu prijímateľov sociálnej služby (ďalej len „PSS“), nácvik sociálnych zručností – sebaobslužných prác a hygienických návykov. Používajú sa jednoduché formy liečebnej rehabilitácie – telesné a dychové cvičenia, perličkový kúpeľ, jednoduchá masáž, využívajú sa rôzne druhy športových náradí a pod. Zdravotnú starostlivosť si zabezpečujú PSS sami podľa rajonizácie lekárov.

 Terapie:

a) terapia pomocou výtvarného umenia – používané metódy a postupy sú rôzne a vysoko individuálne. V uvedenej činnosti sú dosahované dobré výsledky, využíva sa prirodzený talent jednotlivých PSS. Svedčia o tom dve samostatné výstavy prác našich PSS a účasť na rôznych výstavách a súťažiach. Pracuje sa individuálne a skupinovo.

b) terapia prácou – je vytvorená pracovná miestnosť vybavená rôznymi pracovnými pomôckami a náradím na rôznorodú pracovnú činnosť. V zariadení pracujú ergoterapeuti, pracovná činnosť PSS sa selektuje podľa ich schopností a fyzickej predispozície. Podľa záujmu PSS na báze dobrovoľnosti pomáhajú pri upratovaní, praní a žehlení prádla, dvaja PSS vypomáhajú v kuchyni.

c) terapia hudbou – hudobná trieda je vybavená rôznymi hudobnými nástrojmi a technickým zariadením. Práca s PSS je skupinová a individuálna. Uplatňujú sa rôzne hudobno- pohybové hry a cvičenia, hra na hudobné nástroje, psychické a somatické relaxácie prostredníctvom hudby a vokálny prejav – spev a tanečný prejav.

d) terapia literárnym umením – rozvíja sa slovná zásoba, komunikačné schopnosti, vytrvalosť a schopnosť koncentrácie. K tomuto účelu sú využívané knihy, časopisy, videokazety, DVD nosiče. Osvedčenou formou je citácia – učenie sa jednoduchých básničiek a próz.

e) výchovná práca a rozvoj intelektu – v tejto oblasti sa zameriavame na rozvoj intelektu, udržiavanie získaných vedomostí a poznatkov, využívanie PC na hry a písanie textov.

f) pobyt v multisenzorickej miestnosti (snoezelen) – je zameraný na poskytovanie neobvyklých zmyslových zážitkov. Je to jedna z najpríjemnejších terapií. Ide o veľmi vhodné, podnetné a špeciálne vopred pripravené prostredie ktoré zahŕňa rozmanité vybavenie a zariadenie poskytujúce zmyslový zážitok. Ponúka zaujimavé svetelné efekty, rôzne zvuky, podmanivé vône, masáže a jemné pohyby. Terapia snoezelem navodzuje u PSS zlepšenie schopnosti relaxácie a uvoľnenia, redukciu stresu a stereotypného správania, zlepšienie vzťahu medzi terapeutom a PSS, znižuje agresivitu, sebapoškodzovanie a násilné správanie.

B) Obslužná činnosť:

1. Ubytovanie
V našom koedukovanom zariadení máme dievčatá, ženy, chlapcov a mužov, ubytovanie je riešené osobitne pre dievčatá a ženy a osobitne pre chlapcov a mužov. K dispozícii sú spálne štandartne vybavené váľandami s odkladacím priestorom, nočnými stolíkmi, stolom, stoličkami, perináčmi a skrinkou na úschovu šatstva a osobných vecí.

2. Stravovanie
V DSS sa poskytuje strava podľa druhu poskytovanej služby a to pre PSS s týždenným pobytom päťkrát denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a pre PSS s denným pobytom tri krát denne – desiata, obed, olovrant. Typ stravy je – racionálna, pripravuje sa na základe schváleného jedálneho lístka, ktorý zostavuje stravovacia komisia. Pri zostavovaní jedálneho lístka sa prihliada na zabezpečenie dostatočného prísunu základných nutričných hodnôt a na vyváženosť a pestrosť stravy.

C) Ďalšie činnosti :

Vzdelávanie a výchova
Naše zariadenia má vytvorené podmienky pre vzdelávanie. Cestou špeciálneho pedagóga môžeme zabezpečiť povinné školské vzdelávanie pre školopovinných PSS.

Kultúrna a spoločenská činnosť – pravidelne sa organizujú rôzne kultúrne a spoločenske podujatia a vystúpenia pre rodičov a širokú verejnosť – Vianočné akadémie, Deň matiek, zúčastňujeme sa na folklórnych podujatiach, akciách organizovaných PSK – Deň bez bariér Prešov, Spišské slávnosti a pod. Máme malý FS s vlastnými ľudovými krojmi. Navštevujeme rôzne výstavy a kultúrne podujatia v rámci mesta Bardejov.

Športová činnosť – Naši PSS v rámci svojich možností sa zúčastňujú rôznych športových podujatí organizovaných v okrese medzi ZSS, resp. PSK, v rámci turistiky podnikáme pešie jednodňové výlety a turistické pochody do okolitej prírody a pod. Na detskom ihrisku pri DSS sme zriadili petangovú dráhu, na ktorej môžu PSS aktívne vykonávať tento druh športovej činnosti.

Rekreačná činnosť – Rekreácia, výlety a pobyty – v letných mesiacoch sa pravidelne zúčastňujeme na týždennom pobyte v rekreačných zariadenia v okrese Bardejov, uskutočňujeme rôzne jednodňové autobusové poznávacie výlety do okolitých miest a zariadení, resp. navštívili sme družobné DSS Rychmburk v ČR a DPS Nowy Sacz Poľsko.

Celý systém našej sociálnej práce je založený na partnerskom vzťahu PSS a zamestnanca zariadenia, pričom sa vychádza zo špecifických potrieb samotného PSS. Základnou metódou práce s PSS je práca na mikro a mezo úrovni. Základ práce s PSS je založený na vypracovávaných Individuálnych plánoch  PSS s cieľom nájsť najvhodnejší spôsob rozvoja jeho pracovných a osobných zručností, zaostávajúcich alebo nerozvinutých schopností.

Kreativita a profesionálna vzdelanostná úroveň zamestnancov pracujúcich priamo s PSS umožňujú dosahovať v tejto oblasti dobré výsledky a prebehnutý proces tranformácie zariadenia zaručuje kvalitnú úroveň nami poskytovaných služieb.

Zamestnanci Zariadenia sociálnych služieb Egídius za účelom napomáhať skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces, rozvíjať športovú a rehabilitačnú činnosť, voľnočasové aktivity a zabezpečiť vybavenie zariadenia rôznymi pomôckami a športovým náradím, resp. napomôcť prevádzke zariadenia zriadili Občianske združenie pod názvom “ Občianske združenie Egídius – Zariadenie sociálnych služieb “ so sídlom na ul. Ťačevská 38, Bardejov. Združenie je zaregistrované v zozname subjektov oprávnených prijímať dary a príspevky z 2 % zaplatenej dane z príjmov.

Rodičia PSS a zamestnanci DSS taktiež za účelom napomáhať skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces, rozvíjať športovú a rehabilitačnú činnosť, voľnočasové aktivity a zabezpečiť vybavenie zariadenia rôznymi pomôckami a športovým náradím, resp. napomôcť prevádzke zariadenia zriadili Občianske združenie pod názvom “ Združenie MARTA pre postihnuté deti “ so sídlom ul.29.augusta č.4, Bardejov. Združenie je zaregistrované v zozname subjektov oprávnených prijímať dary a príspevky z 2 % zaplatenej dane z príjmov.