O nás

Dňom 01.01. 2017 sa Domov sociálnych služieb Dúha zlúčil so zariadením sociálnych služieb ProALIA a vzniklo Zariadenie sociálnych služieb EGÍDIUS. Domov sociálnych služieb (ďalej len „DSS“) tvorí časť Zariadenia sociálnych služieb Egídius a nachádza sa na ulici 29. Augusta 4, v Bardejove. Budova DSS je majetkom Prešovského samosprávneho kraja v správe DSS v štvrtine a Hotelovej akadémie J.Andraščíka v Bardejove v troch štvrtinách. Priestory DSS sú umiestnené na II. nadzemnom podlaží, úžitková plocha zariadenia je cca 722 m2. Za budovou sa nachádza vyhradené parkovisko s prístupom k výťahu a prenajaté oplotené detské ihrisko o výmere 222 m2, ktoré slúži výhradne pre DSS. V DSS je zabezpečený bezbariérový prístup do všetkých priestorov, vstup do samotných priestorov DSS pre mobilných prijímateľov sociálnej služby (ďalej len „PSS“) je cez hlavné schodisko, pre imobilných a ťažko sa pohybujúcich PSS na dopravu slúži osobný výťah. Ten slúži zároveň aj na zásobovanie. V prípade vzniku havarijnej situácie ako úniková cesta okrem hlavného schodiska slúži aj požiarne schodisko.

 

   

 

Organizačná štruktúra zariadenia :

 

Úsek sociálnej práce, výchovy a opatrovateľskej starostlivosti

Počet zamestnancov DSS je 11 v nasledujúcom zložení:

– Vedúca úseku sociálnej práce, výchovy a opatrovateľskej starostlivosti

– 1 zdravotná sestra

– 4 opatrovateľky

– 3 ergoterapeuti

– 1 kuchárka

– 1 upratovačka

 

Štatutárny orgán:

 

Štatutárnym orgánom Domova sociálnych služieb je riaditeľ, ktorého na základe výberového konania a rozhodnutia zastupiteľstva PSK ustanovuje do funkcie predseda Prešovského samosprávneho kraja.

 

Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb

 

Kapacita zariadenia je 25 PSS, z toho:

– Týždenná pobytová forma – 7 PSS

– Ambulantná forma  – 18 PSS

 

Jedná sa o PSS so stredným až ťažkým stupňom mentálneho postihu s pridruženým telesným postihnutím, resp Dg. Autizmus. Vzhľadom na počet PSS a zamestnancov má DSS rodinný charakter a jeho prednosťou je neformálny priateľský vzťah PSS a zamestnanca zariadenia, neustále udržiavanie kontaktov a prenos informácií medzi rodičmi a zodpovednými zamestnancami DSS.